Reden van aanmelding

Kennismaken

Psychologisch onderzoek

Behandelovereenkomst

Methodes

Ouders

Scholen

Klachten

Vertrouwenspersoon

Medisch beroepsgeheim

Veelgestelde vragen

Vind je onze kleuren en al die beestjes te kinderachtig? Klik dan hier.

Informatie

Bij De Geheime Tuin werken we met kinderen, jongeren en ouders die psychische klachten hebben. We inventariseren de aard en de ernst van de problematiek en gaan samen met gezinnen op zoek naar oplossingen. Cliënten worden zelf dus actief betrokken bij de behandeling. Ook scholen en dierbaren zoals grootouders betrekken we, altijd in overleg, graag bij de behandeling.

Gezinnen verkennen bij De Geheime Tuin hun mogelijkheden in een prettige en open sfeer. Prettig omdat er niets hoeft en er gewerkt wordt met aansprekend materiaal. Open omdat er altijd intensief wordt samengewerkt met ouders en kinderen. Vanzelfsprekend bedoelen wij met ouders ook pleegouders, adoptieouders en verzorgers.

Lees meer op de kinderpagina of de jongerenpagina.

Reden van aanmelding

Lees meer over veelvoorkomende aanmeldklachten.

De Geheime Tuin behandelt geen leerproblemen en kinderen met een verstandelijke beperking, omdat wij hiervoor niet de juiste expertise in huis hebben.

Kennismaken

Op de pagina 'aanmelden' kunt u lezen hoe u uw kind of uzelf kunt aanmelden bij De Geheime Tuin. De behandeling start vervolgens met een kennismakingsgesprek. De ouders worden meestal samen met hun kind(eren) uitgenodigd voor dit gesprek. De behandelaar stelt tijdens het kennismakingsgesprek vast welke veranderwensen gezinnen hebben en hoe zij denken dat hun doelen kunnen worden bereikt.

Psychologisch onderzoek

Soms wilt u weten hoe het gedrag van uw kind valt te verklaren of blijkt tijdens een behandeling dat we meer informatie nodig hebben over het functioneren van uw kind. In overleg kunnen we dan besluiten om psychologisch onderzoek, ook wel diagnostiek genoemd, te doen.

Diagnostiek is het onderzoeken en vaststellen van onderliggende factoren die verklarend kunnen zijn voor het gedrag van uw kind, zodat u beter bij hem of haar kunt aansluiten. Voor het kunnen uitvoeren van psychologisch onderzoek moet uw kind minimaal 6 jaar oud zijn.

Vanuit onze eerder omschreven oplossingsgerichte visie en werkwijze gaan wij niet uit van de diagnose als basis voor onze behandeling. We gaan uit van uw veranderwens en denken mee over wat nodig is om dit te realiseren. In dit proces kan diagnostiek wel een middel zijn dat hieraan een bijdrage kan leveren. In dit geval besluiten we samen met u welke diagnostische middelen ingezet zullen worden. Daarbij kunt u denken aan intelligentieonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek en neuropsychologisch onderzoek. De eventuele diagnose wordt vervolgens niet gezien als resultaat, maar als richtlijn in de behandeling die volgt of wordt voortgezet.

Het gaat hierbij om psychologisch onderzoek bij vermoeden van enkelvoudige diagnoses, zoals AD(H)D, stoornissen in het Autisme Spectrum of angststoornissen, waarbij geen andere zwaarwegende factoren meespelen. Soms is er sprake van uiteenlopende klachten en factoren, die geen eenduidig beeld geven. Dan is uitgebreider onderzoek nodig.

Behandelovereenkomst

Na het kennismakingsgesprek schrijft uw behandelaar een behandelovereenkomst. Hierin staan de (beschrijvende) diagnose, de doelen van de behandeling en de werkwijze beschreven. In het tweede gesprek worden zonodig aanpassingen gemaakt en handtekeningen gezet. De behandeling kan starten als beide gezagdragende ouders en of uw kind akkoord gaan.

De behandeling wordt afgesloten wanneer er voldoende vooruitgang is geboekt. Tijdens het laatste gesprek bespreekt uw behandelaar met u de afsluitbrief, met daarin informatie over het verloop en het resultaat van de behandeling. Deze brief sturen we met uw toestemming naar de verwijzer. Uiteraard krijgt u desgewenst zelf ook een exemplaar toegestuurd.

Methodes

Standaardoplossingen hebben we niet. De basis van elke behandeling is de eigen motivatie van kinderen, jongeren en ouders om een oplossing te vinden die voor hen werkt. Bij De Geheime Tuin werken we oplossingsgericht en systeemtherapeutisch. Dat wil zeggen dat we veel aandacht besteden aan de gewenste toekomst waarin gezinnen geloven en dat we in de weg daar naartoe zoveel mogelijk samenwerken met de mensen die dicht bij het kind staan. In de manier waarop gezinnen functioneren in relatie tot elkaar en hun omgeving, liggen vaak sleutels naar oplossingen verborgen.

We werken met cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie, systeemtherapie en e-health. Per vestiging kunnen de specialisaties verschillen.

Ouders

Ouders hebben meestal het beste voor met hun kinderen, maar komen er soms niet uit. Wanneer ouders zich aanmelden bij De Geheime Tuin, willen ze graag dat er iets verandert. Dat kan een kind niet alleen, ook ouders of verzorgers zullen zich daarvoor moeten inspannen. Veranderen is moeilijk, het is vaak een kwestie van durven en doorzetten. Uw behandelaar begeleidt u daarbij. Ouderbegeleiding vindt plaats in de vorm van oudergesprekken. Het komt ook voor dat we uw kind bij deze gesprekken betrekken.

Opvoeden klinkt makkelijker dan het is. Daarom besteedt De Geheime Tuin veel aandacht aan persoonlijke ondersteuning van de opvoeders. Het omgaan met bijzondere kinderen is in de praktijk immers vaak moeilijker dan in theorie. Het vraagt veel geduld, energie en motivatie. Vaak blijven ouders beter gemotiveerd wanneer zij zich begrepen en gesteund voelen. Er groeit dan meer ruimte voor hun rol als opvoeder. Daar kunnen kinderen veel profijt van hebben.

Scholen

Wanneer de problematiek zich (ook) afspeelt op school kunnen we contact opnemen met de leerkracht. Dit doen we via telefonisch contact of gerichte vragen per e-mail. In onderling overleg is het ook mogelijk om op school mee te kijken.

Voor al het contact met leerkrachten geldt dat we zonder toestemming van de ouders nooit informatie over een kind geven aan derden. Het contact over een kind verloopt altijd via de ouders met het ouderlijk gezag.

Scholen kunnen zelf ook aankloppen bij De Geheime Tuin of ouders attenderen op een vestiging in de buurt. We organiseren bijvoorbeeld groepstherapie voor (faal)angstige en verdrietige kinderen en voor kinderen die weerbaarder willen worden. De Geheime Tuin is ook beschikbaar voor het verzorgen van thema-ouderavonden over onderwerpen zoals echtscheiding, pesten en faalangst.

Klachten

Bij De Geheime Tuin proberen we samen met u vooruitgang te bereiken. Daarvoor is vertrouwen nodig. We doen ons uiterste best om goed te luisteren, mee te denken in oplossingen en te doen wat we beloven. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Het is altijd zinvol om uw klacht te melden bij uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, stuur dan uw klacht en suggesties voor oplossingen naar jeroen.dejong@degeheimetuin.info.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Als u er niet uit komt met de hulpverlener van De Geheime Tuin, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. De Geheime Tuin heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jongeren en ouders/verzorgers en pleegouders. De vertrouwenspersoon is in dienst van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met De Geheime Tuin.

Op de website van het AKJ vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt het AKJ bellen op 088 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op de website. U kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Medisch beroepsgeheim

Bij De Geheime Tuin houden wij ons uiteraard aan ons medisch beroepsgeheim. Alleen met medeweten van ouders en van jongeren vanaf 16 jaar wisselen wij informatie uit met andere betrokkenen. Soms willen kinderen hun behandelaar een geheimpje vertellen. Wij nodigen kinderen alleen uit om dat te doen als wij er met de ouders over mogen praten wanneer wij denken dat dat hun kind ten goede zal komen. Geheim betekent voor ons niet stiekem, maar veilig.

Download ons Privacyreglement.

Veelgestelde vragen

Lees meer bij alle veelgestelde vragen.